Přihláška DOSPĚLÍ začátečníci úterý 17:30 – 19:00 leden – březen 2025 TEPLICE

A je to tu! Nové kurzy na rok 2025!

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Smluvní podmínky

I. Základní ustanovení

Účastník je přihlášen do kurzu zaplacením kurzovného.
Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti související s výukou tance v tanečních kurzech mezi klientem a Tanečními kurzy Mackovi dále TK Mackovi.
Klientem TK Mackovi je kterákoli fyzická osoba, která uzavře s TK Mackovi smlouvu zaplacením po odeslání elektronické přihlášky na internetových stránkách www.tanecniteplice.cz
V případě, že klient TK Mackovi není plně svéprávný, činí za něj právní jednání, ke kterým není s ohledem na jejich povahu způsobilý sám klient, jeho zákonný zástupce, příp. opatrovník.
Přihlášením do kurzů udělujete organizátorovi tanečních kurzů výslovný souhlas dle § 5 Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, k užití těchto osobních údajů pouze pro účely organizace tanečních kurzů. Organizátor stvrzuje, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány pouze k interním potřebám kurzu. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán.

II. Termíny a místo konání kurzů

Zameškané hodiny z důvodu nepřítomnosti lektora se nahrazují v nejbližším možném termínu.
TK Mackovi jsou oprávněni ve výjimečných případech změnit termín a místo konání lekcí.
Neúčast klienta na lekcích, a to včetně individuálních postojů klienta k povinným či preventivním opatřením státu (např. nošení ochrany dýchacích cest), nezakládá nárok klienta na kompenzaci ze strany TK Mackovi.
Pokud se kurz koná ve více paralelních termínech, můhou TK Mackovi nabídnout účastníkovi kurzu možnost náhrady lekce, na kterou nemohl přijít. Na poskytnutí náhradního termínu nevzniká přihlášením do kurzu nárok, TK Mackovi může počet poskytnutých náhrad a míst pro náhradníky regulovat dle kapacity kurzu a dalších provozních důvodů.

III. Předepsané oblečení, přístup na lekce, provozní a bezpečnostní pravidla

Vzhledem k tomu, že kurzy pořádané TK Mackovi jsou svojí povahou společenské, je klient povinen respektovat předepsané oblečení, které je pro daný kurz či lekci vyžadováno a které je specifikováno v webových stránkách www.tanecniteplice.cz .
Do všech tanečních prostor, ve kterých pořádají TK Mackovi své kurzy, je vstup povolený pouze v čisté taneční obuvi či společenské obuvi vhodné k tanci.
Nedodržení předepsaného oblečení a obutí či ostatních pravidel může být důvodem pro nevpuštění na lekci ze strany TK Mackovi nebo jím oprávněné osoby, případně vykázání z lekce.
Klient je odpovědný za škodu, kterou způsobil svým chováním a jednáním TK Mackovi, ostatním klientům TK Mackovi a třetím osobám v plné výši. Především je odpovědný za škodu způsobenou na vybavení sálů a jejich součástí. Klient je povinen způsobenou škodu na výzvu TK Mackovi bezodkladně uhradit v plné výši.
V případě, že klient škodu v plné výši neuhradí, je TK Mackovi oprávněna znemožnit klientovi navštěvovat lekce veškerých kurzů, jichž je účastníkem, a kurzovné odpovídající dosud nenavštíveným lekcím započíst na náhradu škody. Právo TK Mackovi na náhradu škody až do její plné výše tím není dotčeno
TK Mackovi neodpovídá za případná zranění klienta či poškození jeho oblečení (například roztržené, či znečištěné šaty, poškozená obuv apod.), která mohou vzniknout v souvislosti s programem výuky v kurzu.
TK Mackovi vystaví každému účastníkovi mládežnického kurzu průkazku, která ho opravňuje k účasti na lekcích kurzu, do něhož se přihlásil. Účastník kurzu je povinen předložit průkazku účastníka kurzu před vstupem na lekci pořadatelské službě TK Mackovi.
Do sálů, ve kterých TK Mackovi pořádají své kurzy, je zakázáno vnášet:
zbraně, pyrotechniku, plechovky, a jiné nebezpečné předměty
potraviny a nápoje, mimo potravin a nápojů zakoupených v prostorách konání kurzu,
omamné, návykové nebo toxické látky
V průběhu tanečních lekcí platí pro účastníky mládežnických kurzů zákaz konzumace alkoholických nápojů. Osobám podnapilým nebo pod vlivem omamných či návykových látek může být zakázán vstup na lekci TK Mackovi, nebo mohou být v tomto stavu z lekce vykázáni. V případě, že se na taneční večer dostaví kurzista/kurzistka pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, bude z kurzu okamžitě vyloučen bez náhrady kurzovného.
Všechny sály, ve kterých TK Mackovi pořádají své kurzy, jsou nekuřácké. Klient se zavazuje v těchto prostorách nekouřit, a to včetně elektronických cigaret. Kouření je povoleno výhradně na veřejném prostranství venku před budovami, pokud to nevylučuje obecně závazný právní předpis.
Klienti jsou povinni dodržovat pravidla stanovená majiteli a provozovateli jednotlivých sálů, v nichž TK Mackovi pořádají své kurzy, která jsou zřetelně vyvěšena v prostorách, kde se tyto kurzy konají. Klienti jsou povinni respektovat pokyny TK Mackovi a jimi pověřených osob.
Klientům, kteří nebyli vpuštěni na lekci, nebo z ní byli v jejím průběhu vykázáni z důvodu porušení některého z výše uvedených pravidel, nevzniká právo na vrácení ceny kurzu či vstupného a TK Mackovi jim nejsou povinni poskytnout ani jinou formu kompenzace za lekci, na kterou nebyli vpuštěni nebo ze které byli vykázáni.

IV. Platební podmínky

Kurzovné ani zálohy se z organizačních důvodů nevrací.
Pokud se do určitého kurzu nepřihlásí alespoň minimální počet účastníků kurzu pro jeho konání, jsou TK Mackovi oprávněni kurz před jeho zahájením zrušit. Minimální počet účastníků je individuální pro každý typ kurzu a je dán interními pravidly TK Mackovi.
V případě, že bude kurz zrušen, zavazují se TK Mackovi vrátit účastníkovi kurzu uhrazenou cenu kurzu v plné výši zpět. Klient je v takovém případě povinen poskytnout veškerou součinnost potřebnou pro vrácení ceny kurzu, především obratem po oznámení o zrušení kurzu oznámit TK Mackovi číslo bankovního účtu pro vrácení platby.

V. Pořizování audiovizuálních záznamů

Na lekcích pořádaných TK Mackovi mohou být pořizovány ze strany TK Mackovi audiovizuální záznamy – především fotografie a video.
Klient uzavřením smlouvy specifikované těchto Obchodních podmínek uděluje souhlas s tím, že audiovizuální záznamy zachycující klienta mohou být následně užívány, zejména mohou být vystaveny na internetových stránkách TK Mackovi, na sociálních sítích, nebo použity na jiných propagačních materiálech TK Mackovi.
Za pořizování a užívání takových fotografií a audiovizuálních záznamů nenáleží klientovi odměna ani jiná náhrada. Tento souhlas se vztahuje i na nezletilé osoby v doprovodu klienta.
Pořizování audiovizuálních záznamů z lekcí jiným než oficiálním fotografem, resp. fotografem a kameramanem TK Mackovi, je dovoleno pouze se souhlasem tanečních mistrů a lektorů na dané lekci. Ani v případě, že je tento souhlas udělen, není dovoleno pořizovat fotografie či jiné záznamy třetích osob bez jejich svolení a dále narušovat při pořizování záznamů průběh lekce.
Pořizovat audiovizuální záznam výuky a demonstrace tanečních kroků tanečními mistry a lektory kurzu je zakázáno. Při porušení tohoto pravidla může být klient z lekce bez náhrady vykázán.
Pokud TK Mackovi zpřístupní klientovi výukové materiály (například popisy probíraných tanců a figur, video demonstrace kroků apod.), zavazuje se klient, že tyto materiály bude používat výhradně pro svou vlastní potřebu a neposkytne je ani nezpřístupní třetím osobám. V případě porušení tohoto pravidla je TK Mackovi oprávněna vyloučit klienta bez náhrady z kurzu. Právo TK Mackovi na náhradu škody, která by jí takovým jednáním klienta byla způsobena, tím není dotčeno.
TK Mackovi přijímají platby převodem na bankovní účet TK Mackovi, v hotovosti, u vybraných služeb také platbu kartou přes mobilní terminál.

VI. Závěrečná ustanovení

Zasláním vyplněné přihlášky klient stvrzuje, že se seznámil s podmínkami kurzu a souhlasí s jejich dodržováním.

Partneři kurzů

Hlavními partnery našich kurzů je Dům kultury Teplice a společnost Lázně Teplice v Čechách.

Pro naše kurzisty dále nabízíme:
slevu 5% na taneční obuv Kozdra
slevu10% na taneční obuv a oblečení HELLER DANCE
slevu na zakoupení pánského obleku u firmy Pánské obleky BANDI ve stanovených obdobích

Poukazy na zakoupení barefoot obuvi u naBOSo pro vybrané typy společenské obuvi

Pokud chcete obdarovat své blízké naším tanečním kurzem? Rádi Vám připravíme dárkovou poukázku…